CV

Curriculum Vitae

Arbetslivserfarenhet    

2022- Förvaltningsdirektör, Korsholms kommun
Tillförordnad förvaltningsdirektör för tiden 1 oktober 2022 – 30 april 2023.

Leder verksamheten inom sektorn Koncernförvaltning som omfattar förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster, personaltjänster och övergripande stödtjänster som information och upphandling. Övergripande ansvar för samordning av kommunens förvaltning och arkivfunktion.

Budgetansvarig för kommunstyrelsens uppgiftsområden central förvaltning samt försäljningsvinster och arrenden. Leder och samordnar den kommunala myndighetskommunikationen och dess struktur.

Ansvar för beredningen av ärenden till kommunstyrelsen, verkställighet av och information om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut.

Ansvar för informationen om och utvärderingen av verksamheten inom ansvarsområdena.

Föredragande i kommunstyrelsens koncernsektion.
Sakkunnig i förvaltningsfrågor.
Sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkar som ersättare för kommundirektören, kanslichefen, ekonomidirektören samt it-chefen.

2022 Kanslichef, Korsholms kommun
Tillförordnad kanslichef för tiden 1 maj – 30 september.

Chef för förvaltningsavdelningen. Bereder ärenden till kommunstyrelsen, ansvarar för externa förvaltningsärenden, bereder utlåtanden till myndigheter, utreder rättspraxis och förhandsavgöranden.

Sakkunnig i förvaltningsärenden.

Verkade som II ersättare för kommundirektören och som ersättare för förvaltningsdirektören, personalchefen, förvaltningssekreteraren och informationssekreteraren (i valärenden).

2021- Förvaltningssekreterare, Korsholms kommun
Ordinarie anställning från 1.6.2022. Tidsbundet anställd 1.6.2021-31.5.2022.
Handhar annan tjänst under tiden 1 maj 2022 – 30 april 2023.

Förvaltningssekreterare på förvaltningsavdelningen. Beredningsarbete inför bildandet av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Uppgör utredningar och rapporter samt deltar i utvecklingsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bistår ledande tjänsteinnehavare vid beredningar av strategier och styrdokument. Bereder ärenden till personalteam, koncernsektion och kommunstyrelsen.

2020 – Egenföretagare, Beijar Consulting
Enskild näringsidkare. Frilansuppdrag åt HSS Media.

2020-2021 HR-administratör, arbetarskyddschef, Korsholms kommun
Vikarierande HR-administratör och arbetarskyddschef i Korsholm. Sakkunnig i personalfrågor, ansvarig för utarbetande av planer och stadgor samt för personalens fortbildning. Huvudansvarig för KuntaRekry.

2019-2020 Fritidsdirektör, Vörå kommun
Vikarierande fritidsdirektör i Vörå kommun. Vikarierande rektor för Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut. Budgetansvarig och redovisningsskyldig för fritidssektorn. Föredragande i Fritidsnämnden. Medlem av kommunens ledningsgrupp.

2016-2019 Flyktingbyråchef, Vörå kommun
Vikarierande flyktingbyråchef vid Oravais Flyktingbyrå.  Ansvarig för de kommunala boendeenheterna Taberna, Stödis, Stella och Villa Miranda. Ansvarig för eftervården vid enheterna Lumina och Alma. Ansvarig för kvotflyktingmottagningen i Vörå kommun. Medlem av kommunens ledningsgrupp.

2015-2016 Fritidschef, Korsholms kommun
Vikarierande fritidschef med ansvar för Kultur- och fritidsavdelningen i Korsholm. Kultur- och fritidsavdelningen innefattade ungdoms-, fritids-, idrotts-, kultur- och sysselsättningstjänster. Ansvarig för kommunens nykterhetsverksamhet. Ordförande för styrgruppen för ungdomsportalen Decibel.

2014-2015 Politiskt sakkunnig, Svenska Bildningsförbundet r.f.
Svenska Bildningsförbundets politiskt sakkunnige i Österbotten. Hade Vasa som stationeringsort. Ledde, koordinerade och planerade förbundets verksamhet i Vasa valkrets. Följde upp den politiska debatten och koordinerade politiska insatser tillsammans med personalen på kretskansliet i Vasa. Fungerade som talskrivare och beredde ärenden för SFP:s kretsstyrelse.

2010-2014 Verksamhetsledare, Havtornen, Åbo Akademis Studentkår
Verksamhetsledare för Åbo Akademis Studentkårs kårhus Havtornen i Vasa. Handhade Havtornens förvaltning, uppföljning och rapportering. Skötte kontakterna med Åbo Akademis förvaltning i Vasa och var kårens representant i Österbotten.

2009-2010 Kundrådgivare, Kvevlax Sparbank
Kundrådgivning, kassaarbete, back office (sommarjobb).

Utbildning                        

2013: Politices magister, Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.
Huvudämne: Statskunskap
Magistersavhandling, pro gradu: Finlands syn på terrorism 1995-2009.
Biämnen: Offentlig förvaltning, politisk historia.

2011: Politices kandidat, Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

2007: Underofficersutbildning, Amfibieskolan, Nylands brigad
Befordrad till undersergeant 28 juni 2007. Utbildare vid 2. Kustkompaniet 1 juli 2007 – 4 januari 2008.

2006: Student, Korsholms Gymnasium

Nuvarande förtroendeuppdrag:

Uppbådsnämnden i Korsholm, medlem, 2009-

Svenska skolfonden i Vasa, ordförande, 2017-
Svenska skolfonden i Vasa, styrelseledamot, 2012-
Svenska skolfonden i Vasa, delegationsmedlem, 2012-

Styrelsemedlem, Luckan r.f. 2022-

Kvevlax Sparbank, principal, 2015-2022

Rådgivande delegationen för Musikfestspelen i Korsholm, viceordförande, 2014-

Tidigare, kommunala:

Kommunfullmäktige i Korsholm, ledamot, 2009-2015
Kommunfullmäktige i Korsholm, vice ordförande, 2013-2015

Kultur- och fritidsnämnden i Korsholm, ordförande, 2013-2015
Fritidsnämnden i Korsholm, ordförande, 2009-2013

Socialnämnden i Korsholm, suppleant, 2013-2015

Samkommunen Vasaregionens Arenor, vice ordförande 2013-2017
Samkommunen Vasaregionens Arenor, styrelseledamot 2009-2017

SFP:s kommunorganisation i Korsholm, kassör, 2008-2016
SFP:s kommunorganisation i Korsholm, sekreterare, 2008-2017

SFP:s fullmäktigegrupp i Korsholm, sekreterare, 2009-2013

Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktigesuppleant, 2009-2012

Kommittén för Vasaregionens hästsport- och multiarena, medlem, 2010.

Korsholms ungdomsråd, ordförande, 2006-2008
Korsholms ungdomsråd, viceordförande, 2004-2006

Tidigare, politiska:

SFP, Vasa valkrets, riksdagskandidat, 2011.

SFP:s kretsstyrelse i Österbotten, ledamot, 2011-2013

Folktingets ungdomsutskott, ledamot, 2011-2013

Svensk Ungdom i Österbotten, kretsstyrelseledamot, 2007-2011

Studierelaterade:

Studentföreningen Politivas, vice ordförande, 2008-2009

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, huvudtutor, 2009
Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, tutor, 2008

Pampasmaffian, Informations- PR- och marknadsföringsansvarig, 2009
Pampasmaffian, sekreterare, 2009

Statsvetenskapliga institutionen, medlem av institutionsrådet, 2009-2011

Övriga:

Bostadsstiftelsen Lärkan, styrelseledamot, 2011-2015

Idrottsföreningen Kamraterna i Vasa r.f, styrelseledamot, 2012-2017
Idrottsföreningen Kamraterna i Vasa r.f, damsektionens ordförande, 2014-2017

Kvevlax Sparbank, medlem av principalernas valutskott, 2016-2018
Kvevlax Sparbank, ordförande för principalernas valutskott, 2017-2018